Uvodní stránkaOddíly TJZařízení TJZákladní informacePošlete nám Váš dotaz či zprávu  
 
Nepojmenovaný dokument
 
Nepojmenovaný dokument
 
Untitled Document
 
 
 
Nepojmenovaný dokument Nepojmenovanýdokument
   
   
   
     
   
 
2014   Ročenka oddílu
 

Sportovně-turistická činnost oddílu lyžařské turistiky (OLT) je nadále realizována v objektu TJ Bohemians ve Smržovce/Jiřetíně pod Bukovou v Jizerských horách. Zároveň jsou přednostně používány lyžařské trasy v celé oblasti Jizerských hor s respektováním Smrčské a Jizerské „Chráněné krajinné oblasti“. Při akci Přechod Jizerských hor jsou využity i další lyžařské trasy. Pro upevnění dovedností a návyků souvisejících s činností členů OLT slouží i lyžařský vlek Transporta 200. Ten byl opraven za pomoci členů OLT.

   V meziobdobí se členové OLT zúčastňují akcí pěší turistiky, cyklo-turistických akcí a akcí Klubu českých turistů a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

   Nedílnou součástí údržby a zvelebování objektu a jeho okolí jsou víkendové brigády s podílnictvím TJ, členů OLT a rodičů TOM. V r. 2014 byly uskutečněny tři víkendové brigády: TJ vydává každoročně plán prohlídek a revizí - elektřina, hromosvody, komíny, vlek, přenosné hasicí přístroje, lékárnička, který zajišťují dobrovolní správci objektu z řad pověřených členů OLT a TOM s odpovědnými firmami a revizními pracovníky. Případné závady jsou odstraňovány svépomocně kvalifikovanými členy OLT nebo dodavatelsky. Celoročně je součástí sportovně-turistické a pobytové činnosti uplatňováno dodržování protipožární ochrany, bezpečnosti, šetření energiemi, vztah k životnímu prostředí včetně aktivní spolupráce s MÚ ve Smržovce.

   V průběhu sportovně-turistických akcí v zimním období a v meziobdobí, si členská základna doplňuje své znalosti o nové trendy v zabezpečování a ošetřování výstroje a výzbroje, ovládání techniky, seznamování s novými trasami, s výživovými programy pro aktivní a rekreační sportování atd.

 
2011   Ročenka oddílu
 

V roce 2011 se již kladně projevily provedené změny z r.2010, které spočívaly v omlazení členské základy včetně dobrovolných správců a to jak na úseku sportovně-turistické činnosti a akcí s tím spojených, tak ve svépomocných pracích na celoroční údržbě objektu. Zvláště je nutno vyzdvihnout znovu zprovoznění lyžařského vleku v prosinci 2011, který je jednou ze základních potřeb i pro činnost turistického oddílu mládeže (TOM).

Plánované sportovně-turistické akce v r. 2011 byly rozděleny do čtrnácti termínů. Začátek byl 3.12.2010 a ukončení 27.3.2011. V průběhu těchto akcí byly jako primérní stanoveny Lyžařský přechod Jizerských hor 14.1.2011 – 16.1.2011 a Přebory oddílu lyžařské turistiky za účasti mládeže 21.1.2011 – 23.1.2011.

 
Výsledky:
 
 

* Oddílové přebory – 1.J.Studená a Imramovský ml., 2. T.Studený s mládeží, 3. J.Šafařík s mládeží. Příprava a vyhodnocení – ing.A.Vrhel.

* Přechod Jizerských hor na polskou stranu byl tentokrát uskutečněn společně se Spartou, opět organizačně zabezpečen ing.A.Vrhelem.

 

TOM měl v objektu TJ v Jiřetíně p/B v sezóně 2010/2011 dvě samostatné akce 7.1.—9.1.2011 a 25.2. – 27.2.2011. Potom i s OLT v období pololetních prázdnin 3.2. – 6.2.2011 a v období jarních prázdnin 11.3. – 20.3.2011.

 

Lyžařsko-výcvikové oddílové akce: 28.1.-30.1.2011, 18.2. – 20.2.2011 a 25.3. –27.3.2011. Všechny sportovně-turistické akce byly realizovány podle klimatických podmínek v daných termínech.

 

Samostatným doplňkem sportovně-turistické zdatnosti bylo lyžování v Silvretta Arena ve dnech 12.3. – 17.3.2011.

 

Po zimních akcích se členové OLT v r.2011 zúčastňovali kolektivně, nebo individuálně pěší turistiky, převážně však cykloturistiky v rámci akcí organizovaných Klubem českých turistů, sportovními cestovními kancelářemi nebo se spřátelenými oddíly v ČR i za hranicemi.

 

Brigády na údržbě a zvelebení objektu a okolí, zajišťování některých oprav podle odborností kvalifikovaných členů OLT atd., jsou uskutečňovány v jarním a podzimním období. Těchto brigád se zúčastňují také rodiče TOM, kteří jsou vždy příkladnými pracovníky. Plánované kontroly, prohlídky a revize, které stanovuje TJ, jsou zabezpečovány v potřebném rozsahu a obsahu. V r.2011 byly např. všechny přenosné hasící přístroje i dílensky přezkoušeny v Liberci firmou Albeco podle příslušných předpisů.

Dobrým počinem je stálá spolupráce s MÚ Smržovka v různých oblastech našich provozních potřeb např. možnost rozšíření zimního pluhování mechanizací MÚ Smržovka k objektu TJ.

V systému dalšího celoročního využívání objektu v Jiřetíně p/B, slouží stálé prohlubování kontaktů mezi TJ, odborem turistiky, OLT, TOM a vodní turistiky vč. ekonomie.

 
2009   Ročenka oddílu
 
Objekt TJ ve Smržovce/Jiřetíně p. B. je základnou oddílu lyžařské turistiky. Lyžařské běžecké trasy Smrčské a Jizerské CHKO slouží ke sportovně-turistické činnosti OLT. V souvislosti s akcí Přechod Jizerských hor jsou využívány trasy směrem i do Polska. Lyžařský vlek Transporta u objektu slouží k upevnění vědomostí, dovedností a návyků členů OLT a TOM.
 
           V rozpisu sportovně-turistických akcí pro sezónu 2008/2009 bylo 14 akcí začínajících 12. 12. 2008 a končících 29. 3. 2009, ve kterých byly i akce TOM. Jako doplňující činností byl organizován lyžařský zájezd do Amadé se Sportovní CK Trip ve dnech 24. 2. – 1. 3. 2009.
 
           Lyžařský přechod Jizerských hor 16. – 18. 1. 2009 připravil Aleš Vrhel. Mezi tradiční účastníky patří např. M. Šafaříková, Ing. Věra Laláková a Ing. J. Měchura. Přebory oddílu rovněž připravil A. Vrhel. Pro nepříznivé klimatické podmínky a technicko-organizační zabezpečení byl původní termín 23. – 25. 1. 2009 přesunut na 20. - 22. 3. 2009, ale to nepřímo ovlivnilo širokou účast členské základny pro jejich účast na ostatních plánovaných sportovně-turistických akcích v ČR a zahraničí. Oddílovými akcemi, spojenými s cvičitelským vedením, byly stanoveny tři termíny: 6. – 8. 2., 13. – 15. 2. a 20. - 22. 3. 2009.
 
 Za období roku 2009 byli vyhlášeni nejlepšími sportovci Ing. Aleš Vrhel a ing. Věra Laláková.
 
           Na výroční členské schůzi 25. 11. 2009 byli zvoleni na správcovské funkce mladší členové OLT a to namísto K. Švejdy st. jeho syn Karel Švejda ml. (roč. 1974) a za M. Vávru, který ukončil členství, Roman Šváb (roč. 1973).
 
           Brigádnické práce v objektu a okolí, vykonávané členy OLT a v některých termínech i rodiči TOM, byly prováděny ve třech víkendech, jednou na jaře a dvakrát na podzim před sezónou.
            Prohlídky a revize technických zařízení v objektu a na vleku byly uskutečňovány podle plánu TJ a to ve spolupráci s příslušnými organizacemi a MÚ ve Smržovce.
 
           Součástí sportovně-turistických akcí v mimosezónním období je cykloturistika, pěší a vodní turistika, kterou provádějí jednotlivci i menší kolektivy. Také slavení jubilantů patří k tradičním akcím. V uplynulém období se za účasti širší členské základny konaly i kulturně-poznávací akce, zajišťované členy OLT, které přispěly k upevnění kolektivu členů OLT.
 
 Samozřejmým projevem zvyšování sportovně-turistické zdatnosti je doplňování výstroje a výzbroje podle osvědčených trendů a metodik včetně nových turistických tras.
 
2007   Ročenka oddílu
 
Sportovně-turistické zabezpečení činnosti OLT je pravidelně realizováno v objektu TJ Bohemians ve Smržovce/Jiřetíně pod Bukovou s využíváním lyžařských tras v Jizerských horách a pro rozšíření činnosti a nácviků i s využíváním lyžařského vleku Transporta 200.
 
OLT měl plánované sportovně-turistické akce v období 2006/2007 od 1. 12. 2006 do 25. 3. 2007 v celkovém počtu 16 akcí. V  akcích je zařazen i Turistický oddíl mládeže TOM a doplňkově 4denní lyžování členů OLT v Rakousku.
Přednostní sportovně-turistické činnosti jsou obsaženy v Lyžařském přechodu Jizerských hor 19. 1. – 21. 1. 2007 a Přeborech OLT
9. 2. - 11. 2. 2007. Lyžařský přechod Jizerských hor nebyl uskutečněn pro nepříznivé sněhové a ubytovací podmínky. V letních měsících se zúčastňujeme individuálně nebo v menších kolektivech akcí pěší turistiky, cyklo-turistických akcí vč. akcí KČT (v ČR i zahraničí).
 
 
   
 
 
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 
Nepojmenovaný dokument
 
 
Untitled Document
24. listopadu 2017, 13:43:52
Nepojmenovanýdokument
  TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA BOHEMIANS PRAHA  
  děkuje HLAVNÍMU MĚSTU PRAHA a MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10  
   
  ZA POSKYTOVANÉ GRANTY A PŘÍSPĚVKY  
  na jednotlivé programy pro podporu činnosti mládeže a na provoz tělovýchovných zařízení.  
 
Untitled Document
David Děták © 2007
Untitled Document
bohemianstj@bohemianstj.cz