Informace

o průběhu a výsledcích valné hromady TJ Bohemians Praha 2020.

Valná hromada, i když ve velmi omezeném provedení, se musela uskutečnit z důvodu schválení minimálně nezbytných a zásadních záležitosti jako je schválení účetní závěrky předešlého roku, rozpočet na další rok apod., u nichž je ze zákona povinnost, zveřejnit je ve výroční zprávě.

            Podle Zákona č. 191/2020Sb., (tzv. lex covid) umožňuje, aby se valná hromada spolku konala i korespondenčně, byť to stanovy normálně neumožňují.

            V průběhu roku 2020 musela být dvakrát valná hromada odložena.

Proto výbor TJ rozhodl o přípravě a konání korespondenční valné hromady TJ 2020.

            Valné hromady se 6. 11. 2020 zúčastnilo 22 oddílů, což reprezentovalo 94 mandátů.

(tj. 92 % ze všech vydaných mandátů)

Valná hromada byla usnášení schopná.

Vyhodnocení usnesení v souladu s jednacím řádem,

provedla rada výboru TJ/statutární orgán.

Všechny body usnesení byly schváleny, nebo vzaty na vědomí

            Rada výboru konstatovala, že korespondenční valná hromada proběhla podle vypsání, schváleného jednacího řádu a v souladu s ustanovením Zákona č. 191/2020Sb., (tzv. lex covid). Konečnou zprávu o průběhu a výsledcích valné hromady schválila i Kontrolní a revizní komise TJ.

Tisk