stanovy

STANOVY

Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha

Článek I.

Název a symbolika spolku

a) Stanovy Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha (dále v textu jen TJBP) vycházející z ustanovení Občanského zákoníku 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ), název a symbolika, vše bylo projednáno a schváleno valnou hromadou TJBP dne 18. 04. 2016

b) TJBP byl zapsán jako spolek do spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze pod oddílem L, vložkou 1051, dne 1. ledna 2014.

c) Sídlem TJBP je hlavní město ČR Praha.

d) Znak TJBP /symbol/ tvoří dva zelené soustředěné kruhy, mezi nimiž je v bílém poli vyveden zeleným písmem název „ BOHEMIANS PRAHA „.

Ve vnitřním kruhu je v bílém poli umístěna zeleně provedená figurka klokana.

Stejný znak lze užívat i v černobílém provedení.  

 

 e) Vlajku tvoří obdélník. Na přední straně pruhovaného zeleno-bílého pole vlajky je uprostřed umístěn zeleno-bílý znak TJBP. Zadní strana vlajky je jednobarevná – zelená nebo bílá.

f) Barvy TJBP jsou zelená a bílá.

g) Název a znak TJBP je zapsán v rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Článek II.

Účel, právní postavení Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha a jeho působnost

a) TJBP je dobrovolným svazkem členů, sdružujících se na demokratických principech ve sportovních oddílech/klubech.

b) Sportovním oddílem/klubem se rozumí kolektiv, který sdružuje své členy v určité společné sportovní, tělovýchovné nebo turistické aktivitě (specializaci).

c) Oddíly/kluby mohou na základě rozhodnutí nadpoloviční většiny svých členů s volebním právem ukončit své členství v TJBP.

d) TJBP se může k prosazování svých zájmů dobrovolně sdružovat do dalších zájmových spolků, zejména sportovně zaměřených /na příklad ČUS, PTU  a podobně/.

e) TJBP vede věrohodnou a prokazatelnou evidenci svých členů – fyzických osob a v případě vyzvání státních či střešních sportovních orgánů může TJBP evidenci poskytnout pro účely statistických šetření. Evidence členů je neveřejná (§236 OZ) a musí být vedena a užívána v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Přístup do databáze evidence členů mají pouze členové statutárního orgánu a dále osoby pověřené výborem TJBP nebo výborem příslušného oddílu/klubu.

f) TJBP spolupracuje s orgány státní správy a dalšími organizacemi při řešení problematiky, dotýkající se její činnosti a potřeb.

g) Územní působnost TJBP se vztahuje na celé území hlavního města Prahy a do míst, v České republice, s nimiž je činnost TJBP spjata a propojena majetkově, či sportovně.

Článek III.

Poslání Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha

TJBP zastupuje a chrání zájmy svých členů, sdružených v oddílech/klubech. Kromě toho plní tyto úkoly:

a) Organizuje a rozvíjí pravidelnou činnost tělovýchovných, sportovních a turistických aktivit pro zájemce, především děti a mládež, v souladu s podmínkami a tradicemi TJBP.

b) Rozvíjí u svých členů, zejména dětí a mládeže vlastenecké cítění, morálně volní vlastnosti, kulturní a společenské zájmy, sportovní návyky, zajišťuje sportovní přípravu, zásady ekologického chování a ochrany přírody.

c) TJBP není politicky ani nábožensky zaměřeným spolkem.

d) Usiluje o vytváření nutných podmínek pro činnost oddílů/klubů zejména zabezpečení údržby a provozu vlastních zařízení.

e) Využívá možnosti dané právními předpisy pro podnikání, ať již na základě živnostenského oprávnění nebo podle zvláštních předpisů, ke zlepšení ekonomických podmínek TJBP a jednotlivých oddílů/klubů. Veškerá případná hospodářská činnost nesmí být využívána pro vytváření zisku. Získané prostředky lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku (§ 217 OZ).

Článek IV.

Členství v Tělovýchovné jednotě Bohemians Praha

a) Členství v TJBP je dobrovolné a rozlišuje se na:

            – členství jednotlivců od 15 let

            – členství dětí do 15 let.

b) Členství v TJBP je platné pouze u členů, kteří jsou řádně evidováni v centrální matrice TJBP. Členství ve spolku se váže pouze na osobu člena a nepřechází na jeho právního zástupce (§ 232 OZ)

c) O přijetí člena rozhoduje výbor oddílu/klubu a schvaluje ho výbor TJBP. Zájemce o členství v

            v oddílu/klubu musí podat řádně vyplněnou přihlášku na předepsaném vzoru TJBP.

d) Členstvím v TJBP se člen zároveň stává členem střešního sportovního spolku (např. ČUS, PTU, KČT a příslušného sportovního svazu).

e) Členství v TJBP zaniká:

 – vystoupením člena na základě písemné odhlášky,

– vyškrtnutím pro neplnění základních povinností a to po předchozím upozornění,

– vyloučením za vážné porušení stanov TJBP,

– zapříčiní-li závažný trestný čin,

– porušením jiných ustanovení a vyhlášek, týkajících se sportovní činnosti,

– úmrtím člena.

f) O vyloučení člena rozhoduje výbor TJBP. Člen se může proti rozhodnutí o vyloučení odvolat ve smyslu § 241 a 242 OZ.

Článek V.

Základní práva členů Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha

Základní práva členů jsou:

a) Účastnit se podle svých zájmů a možností tělovýchovného, sportovního, turistického a společenského života TJ.

b) Volit a být volen od 16 let do orgánů oddílů/klubů. Za předsedu a hospodáře oddílů/klubů může být volen jen člen TJBP starší 18 let. TJBP uzavře s hospodářem oddílu dohodu o hmotné odpovědnosti.

c) Za předsedu, místopředsedu, hospodáře a člena výboru TJBP a revizního orgánu může být volen jen člen TJBP starší 18 let.

d) V souladu s § 251 OZ je každý člen oprávněn účastnit se zasedání členské schůze svého oddílu/klubu resp. pobočného spolku a požadovat informace vztahující se k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon zakazuje uveřejnit, nebo by jejich prozrazení způsobilo spolku vážnou škodu, nelze mu je poskytnout.

Článek VI.

Základní povinnosti členů Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha

Základní povinnosti člena jsou:

a) Dodržovat stanovy TJBP, plnit usnesení jejích orgánů a vykonávat řádně a čestně svěřené funkce a podílet se na rozvoji TJBP.

b) Svojí činností a vystupováním důstojně reprezentovat oddíl/klub a TJBP na poli sportovním, společenském i ve veřejném životě.

c) Uvědoměle dodržovat kázeň a zásady společného soužití, šetřit, chránit a zvelebovat majetek TJBP a respektovat zásady ekologického chování a ochrany přírody.

d) Řádně plnit a respektovat oddílové/klubové a svazové směrnice a pravidla daná pro odvětví příslušného sportu.

e) Platit stanovené příspěvky a jiné poplatky podle dispozic orgánů oddílů/klubů a TJBP.

f) Oznámit neprodleně, pro evidenci členské základny TJBP, vstup do jiného spolku, stejného sportovního odvětví.

Článek VII.

Kolektivní členství v Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha

Kolektivním členem TJBP může být právnická osoba jako pobočný spolek v souladu s ustanoveními § 228 a dalších souvisejících v OZ. Přijetí nového pobočného spolku schvaluje valná hromada TJBP.

Článek VIII.

Vrcholné a řídící orgány oddílů/klubů a Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha

Řídící činnost se uskutečňuje v oddílech/klubech, pobočných spolcích a v TJBP prostřednictvím členů TJBP, kteří jsou do funkce voleni vrcholnými orgány.

a) Vrcholnými orgány v TJBP jsou:

            – Valná hromada TJBP

            – Členská schůze, valná hromada, event. konference oddílu/klubu či pobočného spolku.

   Pro svolání, řízení a průběh jednání členské schůze, valné hromady event. konference oddílu/klubu platí stejná ustanovení jako pro valnou hromadu TJBP – viz článek IX. e), f) g) stanov TJBP.

b) Řídícími orgány v TJBP jsou:

– Výbor TJBP rozšířený o předsedy oddílů/klubů

– Rada výboru TJBP – statutární orgán

 – Výbor TJBP

  – Výbor oddílu/klubu či pobočného spolku.

Článek IX.

Valná hromada Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha

a) Valná hromada je nejvyšším orgánem TJBP.

b) Valná hromada TJBP plní funkci shromáždění volených delegátů oddílů/klubů resp. pobočných spolků podle klíče stanoveného výborem TJBP ve smyslu § 256 OZ. Delegáti, starší 18 ti let, jsou na valnou hromadu TJBP voleni členskou schůzí, valnou hromadou resp. konferencí oddílu/klubu případně pobočného spolku.

c) Valná hromada volí členy výboru TJBP, statutární orgán (radu výboru TJ) a členy kontrolní a revizní komise (dále jen KRK) a stanoví délku jejich funkčního období. Pokud valná hromada nestanoví délku funkčního období volených orgánů, je toto období čtyřleté.

d) Valná hromada projednává a schvaluje zejména:

            1/ Stanovy TJBP, příp. jejich změny.

            2/ Zprávu o činnosti a hospodaření TJBP a zprávu KRK.

            3/ Základní záměry činnosti TJBP pro další období.

            4/ Schvaluje rozpočet TJBP pro další období.

            5/ Jmenuje a odvolává člena TJBP z funkce statutárního orgánu.

            6/ Členství TJBP v dobrovolných zájmových sdruženích.

            7/ Nabývání a pozbývání nemovitého majetku.

            8/ Přijetí nového oddílu/klubu resp. pobočného spolku.

e) Valná hromada může zmocnit výbor TJBP provádět v mezidobí valných hromad TJBP nezbytná opatření, které z časových důvodů nesnesou odklad a podle čl. IX stanov TJBP jsou v pravomoci valné hromady TJBP.

O nabývání a pozbývání nemovitého majetku nad rámec schváleného rozpočtu rozhoduje výbor TJBP rozšířený o předsedy oddílů/klubů TJBP.

f) Valnou hromadu svolává výbor TJBP zpravidla 1x za rok. Musí být svolána i mimořádně, požádá-li o to většina oddílů/klubů resp. pobočných spolků.

g) Svolání, valné hromady se řídí ustanoveními § 248 až 250 OZ.

h) Řízení, průběh a zápis z valné hromady se řídí ustanoveními § 253 a 254 OZ.

Článek X.

Volby a hlasování.

a) Volba do funkcí se provádí podle volebního řádu schváleného valnou hromadou TJBP, v ostatních otázkách se hlasuje veřejně /pokud přítomní delegáti nerozhodnou jinak/.

b) Usnesení a rozhodnutí valné hromady TJBP se přijímají, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných delegátů, v případě změny stanov nebo návrhu na zánik TJBP, nejméně třípětinová většina přítomných delegátů.

c) Usnesení a rozhodnutí řídících orgánů TJBP, oddílů a odborů se přijímají, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.

d) Valné hromady, řídící orgány TJBP, oddílů/klubů a pobočných spolků jsou schopny se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů nebo členů.

Článek XI.

Výbor Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha

a) Výbor TJBP je řídícím orgánem TJ v období mezi valnými hromadami TJBP a schází se ke svému jednání obvykle 1 x měsíčně. Výbor TJBP má maximálně 13 členů. Členem výboru TJ se může stát pouze řádný člen TJBP, starší 18ti let.

b) Výbor TJBP plní zejména tyto úkoly:

– schvaluje vnitřní směrnice TJBP a jejich změny /organizační, pracovní a podpisový řád TJBP, směrnici o placení příspěvků atd./,

– zajišťuje plnění záměrů činností schválených valnou hromadou TJBP,

– operativně rozhoduje a zabezpečuje úkoly související s posláním TJBP,

– řeší rozpory a nedostatky uvnitř TJBP,

– řídí a rozhoduje o hospodaření TJBP,

– zřízení a činnost nových živností či jiných forem podnikání TJBP,

– schvaluje přijetí pracovníků do vedoucích funkcí profesionálních                    útvarů TJBP,

– přijímá opatření zásadní povahy pro zabezpečení plynulého chodu TJBP.

-svolává a připravuje organizační přípravu valné hromady TJBP včetně stanovení klíče pro volby delegátů.

– odpovídá za vedení evidence členské základny – seznamy členů TJBP v souladu s článkem II. e) těchto stanov.

c) K přípravě a plnění dílčích úkolů může výbor TJBP zřizovat odborné komise či rady jako své stálé nebo příležitostné orgány.

Článek XII.

Výbor Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha rozšířený o předsedy oddílů/klubů

a) Výbor TJBP rozšířený o předsedy oddílů/klubů (dále jen RV TJBP) plní v mezidobí valných hromad TJBP funkci nejvyššího orgánu ve věcech, které náleží do rozhodnutí valné hromady – viz článek IX d) stanov TJBP, vyjma bodů 1, 2, 3 a 4.

b) Členy RV TJBP jsou členové výboru TJBP a ostatní předsedové oddílů/klubů, kteří nejsou členy výboru TJBP.

c) RV TJBP se svolává zpravidla 2x do roka.

d) RV TJBP projednává a schvaluje program a písemné materiály pro jednání valné hromady TJBP a řeší další úkoly podle článku IX. e) těchto stanov.

e) Jednání RV TJBP je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina.

f) Pro schválení usnesení a hlasování platí stejná ustanovení, jako pro usnesení valné hromady TJBP – viz článek X. V případě nutnosti lze projednat a schválit potřebná usnesení korespondenční formou (per rollam).

Článek XIII.

Výbor oddílu/klubu Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha

a) Oddíl/klub TJBP je sdružení členů v určeném sportovním odvětví a není pobočným spolkem se samostatnou právní osobností.

b) Výbor oddílu/klubu je řídícím orgánem oddílu/klubu v období mezi členskými schůzemi, valnými hromadami eventuálně konferencí oddílu/klubu a schází se ke svému jednání dle potřeby – zpravidla 1 x měsíčně. Členem výboru oddílu/klubu se může stát pouze řádný člen TJBP starší 16ti let. Předseda a hospodář musí být starší 18ti let.

c) Výbor oddílu/klubu plní zejména tyto úkoly:

 – řídí chod oddílu/klubu a pečuje o svěřené sportovní zařízení, materiál a pomůcky,

– schvaluje vnitřní směrnice oddílu/klubu a jejich změny /organizační, směrnici o placení příspěvků atd./,

– je kontaktním orgánem ve styku s příslušným sportovním svazem,

– rozhoduje o účasti sportovců oddílu/klubu v soutěžích, turnajích, závodech a při ostatních sportovních aktivitách,

– rozhoduje o čerpání rozpočtu oddílu/klubu,

– schvaluje přijímání nových členů v souladu se stanovami TJBP,

– zajišťuje registraci svých členů v příslušném svazu,

– povoluje sportovcům hostování v jiných sportovních spolcích,

– v případě nutnosti sleduje zdravotní způsobilost svých členů (zdravotní prohlídky),

– svolává a připravuje organizační přípravu členské schůze, valné hromady event. konference oddílu/klubu,

– odpovídá za vedení evidence členské základny oddílu/klubu a předání přihlášek a seznamu členů centrální matrice TJBP. Evidence členů je neveřejná a musí být vedena a užívána v souladu s článkem II. e) těchto stanov.

– odpovídá za neprodlené oznámení výboru TJBP o vstupu člena oddílu/klubu do jiného spolku stejného sportovního odvětví.

Článek XIV.

Kontrolní a revizní komise Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha.

a) Kontrolní a revizní komise TJBP (dále jen KRK) je volena valnou hromadou TJBP a odpovídá jí za svou činnost. KRK musí mít minimálně tři členy. Členové KRK nemohou být současně členy výboru TJBP či RV TJBP.

b) Kontrolní a revizní komise TJBP se řídí obecnými právními předpisy a zároveň plní úkoly:

– přezkoumává a provádí kontroly ekonomických a právních operací prováděných v rámci TJBP. Oprávnění kontroly se vztahuje na všechny orgány TJBP a jejich členy, dále i na zaměstnance TJBP.

– o svých zjištěních podává zprávy podle povahy zjištění a svého zvážení – předsedovi TJBP, radě výboru TJBP nebo výboru TJBP, povinně pak vždy valné hromadě TJBP i s případným návrhem nápravných opatření, pokud jsou nutná.

c) Kontrolní a revizní komise TJBP v případě potřeby plní i funkci a úkoly rozhodčí komise v souladu s § 265 – 267 OZ.

d) Předseda KRK má právo zúčastňovat se jednání výboru TJBP či RV TJBP.

Článek XV.

Profesionální útvary Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha

a) Vedoucím pracovníkem profesionálních útvarů je generální sekretář TJBP, který je za svou činnost odpovědný výboru TJ. Generální sekretář má právo zúčastňovat se jednání výboru TJBP nebo RV TJBP.

b) Generální sekretář je zároveň členem statutárního orgánu TJBP. Řídí profesionální útvary TJBP, které zabezpečují její chod na úseku sportovním, hospodářském a správním.

c) Složení a působnost jednotlivých profesionálních útvarů řeší organizační řád TJBP, který schvaluje výbor TJBP.

Článek XVI.

Statutární orgán a zastupování Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha

a) Statutárními orgánem TJBP je rada výboru TJ, složená z předsedy TJ, místopředsedy TJ a generálního sekretáře (§ 244 OZ).

b) V kompetenci rady výboru a jeho členů je zajišťovat právní jednání TJBP a to vždy obezřetně a s péčí řádného hospodáře podle účelu těchto stanov a v souladu s rozpočtem TJBP a také na základě usnesení schválených valnou hromadou PTU, jakož i schválených rozhodnutí výborem TJBP.

c) Každý člen rady výboru TJBP je oprávněn zastupovat TJBP samostatně ve všech záležitostech, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výboru TJBP.

d) Osoby oprávněné zastupovat TJBP podepisují za TJBP tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu TJBP připojí svůj podpis. Pokud je pro dané právní jednání vyžadována nebo smluvně sjednána písemná forma, připojí k názvu TJBP podpisy alespoň dvě oprávněné osoby. Oprávněné osoby mohou také písemně pověřit jiného člena výboru TJBP k právnímu jednání za TJBP, anebo udělit k témuž účelu plnou moc jiné, důvěryhodné třetí osobě.

e) Ostatní způsob podepisování dokumentů vně i uvnitř TJBP stanovuje podpisový řád, který schvaluje výbor TJBP.

Článek XVII.

Vedlejší doplňková (hospodářská) činnost Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha

a) TJBP může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší doplňkovou (hospodářskou) činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a to za podmínek stanovených zákonem, a tím také vytvářet podpůrnou ekonomickou základnu pro plnění a financování svého účelu – hlavního poslání.

b) TJBP může rovněž vstupovat do obchodních vztahů a také zakládat nebo se podílet na zakládání obchodní korporace, nabývat a převádět majetkové podíly v obchodní korporaci, nebo jiná majetková (hmotná i nehmotná) práva.

c) Hospodářskou činnost může TJBP provádět v souladu s náplní vydaných živnostenských oprávnění.

Článek XVIII.

Majetek a hospodaření Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha

a) TJBP jako spolek s právní subjektivitou jedná svým jménem v obchodních, podnikatelských a jiných vztazích, nabývá práva a vstupuje do závazků.

b) Majetek TJBP tvoří nemovitý a movitý majetek, pohledávky, aktiva na účtu, peněžní prostředky v pokladně a jiná majetková práva.

c) Zdrojem majetku jsou:

            – vlastní majetek TJBP a jeho výnosy,

            – výnosy z vedlejší hospodářské činnosti

            – výnosy z pronájmů nebytových prostor TJBP,

            – stanovené příspěvky a poplatky členů,

            – příjmy z tělovýchovné činnosti,

            – příjmy z poskytovaných sportovních a tělovýchovných služeb,

            – dotace různých orgánů a organizací a soukromníků,

            – příjmy z kulturních a společenských akcí,

            – dary a jiné příjmy.

d) Způsob nabývání majetku, jeho převody a způsob hospodaření se řídí obecně platnými právními předpisy.

e) Veškerý majetek je vlastnictvím spolku jako celku. Nečlení se na vklady či podíly jednotlivých členů. Při ukončení členství oddílu/klubu či pobočného spolku (odchodu ze spolku), zůstává všechen majetek ve vlastnictví spolku TJBP, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

f) Členové spolku neručí za jeho dluhy (§ 215 OZ)

Článek XIX.

Přezkoumání konečných rozhodnutí.

Konečná rozhodnutí ve věcech disciplinárních, sportovně-technických, přestupních či jakýchkoliv stížností ze strany členů TJBP mohou být přezkoumána formou mimořádné revize na úrovni KRK TJBP. O jejím návrhu rozhoduje výbor TJBP.

Článek XX.

Zrušení Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha

Zrušení TJ Bohemians Praha se řídí ustanoveními Občanského zákoníku 89/2012 Sb. zejména z důvodů podle § 268 a dalších.

TJ Bohemians Praha zaniká rozhodnutím svého nejvyššího orgánu, tj. valnou hromadou TJBP, která současně podá návrh na likvidaci spolku podle Občanského zákoníku 89/2012 Sb. 269 a dalších.

Článek XXI.

Závěrečná část.

a/         Jakékoliv další postupy v činnosti a ostatní rozhodnutí spolku se vždy musí řídit platnými ustanoveními Občanského zákoníku 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

b/         Tyto stanovy, vypracované v souladu s ustanovením Občanského zákoníku 89/1012  Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly schváleny valnou hromadou TJBP dne 18. 04. 2016.

c/         Tělovýchovná jednota Bohemians Praha je zapsána jako spolek od 1. ledna 2014 ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem Praha, oddíl L, vložka č. 1051.

Stanovy byly zapsány rejstříkovým soudem pod číslem:

FJ 166761/2016/MSPH

a uloženy do veřejné sbírky listin.

Stanovy nabyly právní moci dne: 25. května 2016   

Richard  Šach  v. r. 

generální sekretář

Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha

Václav Wagner  v. r.

předseda

Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha