Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností vám níže sděluji otázku a odpověď k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:
Název zadavatele:
Tělovýchovná jednota Bohemians Praha
Sídlo zadavatele:
Izraelská 3160/6, 100 00 Praha 10
Název veřejné zakázky:
Oprava střešního pláště Loděnice TJ Bohemians Praha Modřanská 1107/51, Praha 4, Podolí
Druh výběrového řízení:
Zakázka malého rozsahu na stavební práce nepodléhající režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Otázka č. 1
Znění dotazu
Na str. 4 Zadávací dokumentace ve článku 7.3.2 Seznam osob podílejících se na zakázce máte uvedeno, že tento seznam má být přílohou č. 2 Smlouvy o dílo, nicméně na straně č. 6 Zadávací dokumentace v článku 9 Návrh smlouvy uvádíte, že tento seznam má být přílohou č. 6 Smlouvy o dílo. V 9.tém článku je uvedeno, že Přílohou č. 2 mý být položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem nikoli Seznam osob.
Prosíme o objasnění, které číslo přílohy je pro Realizační tým platné.
Znění odpovědi
Realizační tým se stane přílohou č. 6 Smlouvy o dílo.
Linda Robovská
Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.

Tisk